Juridische kennisgeving

 

Deze website wordt gepubliceerd door:
MICHELIN HUNGÁRIA KFT.
Centrum: 4401 Nyíregyháza, Bottyán J. u. 15.
Bedrijfsregistratienummer: 15-09-062150
Gehost door: Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18, D18 P521,
Ierland
+353 1 7063476

 

KLEBER is een handelsnaam van de MICHELIN Groep die, als onderdeel van haar bandenactiviteiten, banden verkoopt onder de merknaam KLEBER.

Lees deze juridische kennisgeving zorgvuldig voordat u deze KLEBER-website (de "Website") raadpleegt die is gewijd aan het KLEBER-merk.

De bedrijven die tot de Michelin Groep behoren, zijn juridische entiteiten met een eigen rechtspersoonlijkheid. Echter, om de communicatie van informatie op deze website te vergemakkelijken, kunnen de volgende termen worden gebruikt: "Michelin", "Groep", "Michelin Groep" en "wij"; deze termen worden gebruikt om alle bedrijven in de Groep aan te duiden die elk hun activiteiten onafhankelijk uitvoeren.

 

ARTIKEL 1: DOEL

 

Het doel van deze juridische kennisgeving is om de voorwaarden uiteen te zetten waaronder Michelin deze website voor u beschikbaar stelt en de voorwaarden die uw toegang tot en gebruik ervan beheersen. Uw gebruik van de website is onderhevig aan uw naleving van deze juridische kennisgeving, die Michelin zich het recht voorbehoudt op elk gewenst moment te wijzigen of bij te werken. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze juridische kennisgeving, evenals met het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van Michelin. Als u niet akkoord gaat met de huidige voorwaarden, gelieve dan onmiddellijk te stoppen met het raadplegen en/of gebruiken van deze website.

 

ARTIKEL 2: TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN WEBSITE EN INHOUD


2.1 Website: Toegang en Gebruik

Michelin streeft ernaar om de website beschikbaar te houden, zonder echter enige verplichting daartoe te hebben. Toegang tot de website kan worden gewijzigd, tijdelijk worden opgeschort of worden beëindigd voor onderhoud, bijwerken of enige andere reden, met name van technische, juridische of beveiligingsaard. Michelin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze onderbrekingen of de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de gebruiker, wat dan ook. U verbindt zich ertoe de website niet op frauduleuze wijze te raadplegen of te gebruiken.

 

ARTIKEL 3: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

3.1 Algemeen
De inhoud (waaronder maar niet beperkt tot informatie, teksten, bestanden, grafieken, data, software, databank, API, afbeeldingen, foto's, visuals, video's en geluidstracks, handelsmerken en logo's, evenals de vorm van al deze componenten en de website zelf) is beschermd door auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud is het exclusieve eigendom van zijn uitgever. Elke kopie, reproductie, weergave, gebruik, aanpassing, wijziging, vertaling of verspreiding van de inhoud, hetzij volledig of gedeeltelijk, hetzij deze behoort tot Michelin of een derde partij die Michelin de rechten daarop heeft verleend, op welke wijze dan ook, is onwettig, onverminderd de beperkte rechten die aan de gebruiker worden verleend onder artikel 4 hieronder en/of enige privékopie die voorbehouden is voor het exclusieve gebruik van de houder. De inhoud van deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en wordt gepubliceerd zonder enige garantie, expliciet of impliciet, en kan niet leiden tot enig recht op compensatie. De inhoud wordt beschermd door ©2019MICHELIN of auteursrecht van haar partners. De logo's zijn geregistreerde handelsmerken. Elke gegevens met betrekking tot bandtypes die beschikbaar zijn voor webgebruikers voor raadpleging vormen een databank, waarvan Michelin de producent en eigenaar is. De inhoud van deze databanken is bijgevolg beschermd door auteursrecht, auteursrechten en door de bepalingen van de Franse wet nr. 98-536 van 1 juli 1998 betreffende de wettelijke bescherming van databanken die de richtlijn 96/9/EG van 11 maart 1996 implementeert.
 

3.2 Aanvullende regels met betrekking tot inhoud van derden
Bepaalde "Inhoud van Derden" (waaronder maar niet beperkt tot alle informatie, tekst, bestanden, afbeeldingen, grafieken, visuals, software, databank, API, gegevens, geluidstracks, video, foto's, weblink, website van derden, gegevensfeeds van sociale netwerkdiensten, rss-feeds van blogposts en gegevensbibliotheken en woordenboeken en andere inhoud en materiaal, in welk formaat dan ook, verkregen of afgeleid van bronnen van derden, buiten Michelin) kan beschikbaar/gangbaar voor u worden gemaakt via, binnen of in verband met uw gebruik van de website. Eventuele intellectuele eigendomsrechten en licenties met betrekking tot inhoud van derden worden bepaald door de relevante voorwaarden van derden.

 

ARTIKEL 4: GEBRUIK VAN INHOUD

 

Elke inmenging met inhoud, wijziging ervan of gebruik van de inhoud voor een ander doel dan waarvoor het was toegestaan, vormt een inbreuk op de eigendomsrechten van Michelin of derden. Michelin verleent u het recht om de inhoud te downloaden en te delen onder de volgende voorwaarden:


(I) indien een downloadfunctie beschikbaar is,
(II) indien het wordt gebruikt voor niet-commerciële doeleinden
(III) en te goeder trouw en
(IV) indien zowel de eigendomsvermeldingen als de online publicatiedatum die in de inhoud verschijnen intact blijven, waar dergelijke informatie wordt getoond. Dit recht mag op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie, met name met betrekking tot een merk of logo.

 

ARTIKEL 5: ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

 

Om informatie per e-mail met Michelin uit te wisselen, moet u de e-mailformulieren invullen die beschikbaar zijn op de website. Reacties van Michelin op e-mails en de verstrekking van toegang tot de website en de inhoud ervan mogen niet worden beschouwd als bewijs van enige reclame-, promotie- of verkoopactiviteit in het land waar de gebruiker zich bevindt.

 

ARTIKEL 6: BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

In de regel zijn gebruikers die onze website bezoeken niet verplicht hun identiteit te onthullen of persoonlijke informatie te verstrekken. U kunt echter om persoonlijke informatie worden gevraagd als reactie op een e-mailverzoek, om u een specifieke dienst aan te bieden, een bestelling te verwerken of voor marketingdoeleinden. De via onze website verzamelde gegevens zijn bestemd voor gebruik door Michelin, geselecteerde partners en/of dienstverleners die namens haar optreden. Dergelijke dienstverleners zijn contractueel verplicht uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en veilig te houden. Ze zijn verplicht uw persoonlijke gegevens alleen te gebruiken voor de behoeften van de aan hen toevertrouwde taken. Michelin verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens niet te verkopen, verhuren of verhandelen aan derden. Om u de best mogelijke service te bieden, verzamelt Michelin anonieme gegevens over uw gebruik van onze website (zoals surfgeschiedenis en uw inlogdatum en -tijd). Michelin kan deze gegevens gebruiken om trends te analyseren, statistieken samen te stellen en het websiteverkeer te meten. U kunt ervoor kiezen om deze cookies niet op te slaan. Als u echter besluit dit te doen, kunt u mogelijk niet alle delen van deze website openen. Raadpleeg voor meer informatie ons cookiebeleid. Michelin verzamelt het IP-adres van uw computer om de stad te lokaliseren vanwaar u inlogt op de website. We zullen de gegevens alleen bewaren voor de tijd die nodig is om uw locatie vast te stellen. Volgens gegevensbeschermingsregelgeving heeft u het recht om toegang te krijgen, te corrigeren en te verzoeken om verwijdering van alle persoonlijke gegevens die u mogelijk heeft verstrekt. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens door Michelin zonder kosten. Bovendien kunt u weigeren dat uw gegevens worden gebruikt voor prospectiedoeleinden. Om uw rechten uit te oefenen, stuurt u gewoon een brief naar dataprivacy_EUC@michelin.com

Raadpleeg ons Privacybeleid en Cookiebeleid. Onze website kan links bevatten naar andere internetsites. Michelin deelt uw persoonlijke gegevens niet met dergelijke websites, behalve waar sociale netwerkknoppen of plug-ins worden gebruikt. Als u een link volgt naar een van deze websites, bent u onderworpen aan de eigen privacypraktijken van de genoemde website, waarover Michelin geen controle heeft en waarvoor Michelin geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.

 

ARTIKEL 7: BEPERKING VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

 

7.1 Algemene beperking

Tenzij anders verboden door verplichte lokale wetten, wordt de website en de inhoud die wordt gepubliceerd en/of beschikbaar wordt gesteld op of via de website aangeboden "zoals ze is", zonder enige garantie, expliciet of impliciet, van welke aard dan ook, en Michelin wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van welke aard dan ook af met betrekking tot enig deel of de gehele inhoud en/of website. Michelin kan niet aansprakelijk worden gesteld, waaronder maar niet beperkt tot in het geval van enige besmetting van uw computerbronnen als gevolg van de verspreiding van virussen of andere IT-infecties. Het is uw verantwoordelijkheid om alle passende maatregelen te nemen om uw computerbronnen te beschermen.

Michelin, haar directeuren, werknemers, agenten, leveranciers of partners vermeld op de website kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld, op grond van een contractuele onrechtmatige daad of enige andere claim, voor enige schade, direct of indirect, incidenteel of gevolgschade, of van welke aard dan ook, of voor enig verlies, met name van financiële of commerciële aard, voortvloeiend uit de (niet) toegang tot en/of het (niet) gebruik van de website of enige informatie die op welke manier dan ook is verkregen op of via de website, inclusief maar niet beperkt tot de inhoud van derden (zoals gedefinieerd in artikel 3.2 hierboven).

Het is ten strengste verboden om een hyperlink te maken naar illegale inhoud zoals gedefinieerd in Artikel 8.2. De website kan eenvoudige of ingesloten links bevatten naar de websites van Michelin-partners of van derden, met de toestemming van de laatste voor ingesloten links. Michelin heeft geen controle over deze websites en draagt daarom geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot hun toegankelijkheid, relevantie, beschikbaarheid, inhoud, reclame, producten en/of diensten die beschikbaar zijn op of van deze websites. Daarom zal Michelin in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van de websites van partners of voor het niet naleven van deze websites van toepasselijke wetten en voorschriften.
 

7.2 Interactieve Diensten

Michelin is niet verplicht de door gebruikers gepubliceerde inhoud op zijn website te controleren. Michelin wijst alle verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit dergelijke inhoud en de controle daarvan. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor eventuele negatieve gevolgen die voortvloeien uit de geposte inhoud. Michelin mag echter alle controles uitvoeren die het nuttig acht op de gehele of gedeeltelijke genoemde inhoud, voor of na de publicatie ervan.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van elk materiaal dat op de website wordt ingediend. U verklaart dat u over alle nodige rechten en toestemmingen beschikt met betrekking tot de inhoud die u plaatst. De gebruiker gaat ermee akkoord Michelin te verdedigen, vrijwaren en schadeloos te stellen tegen alle klachten, claims, juridische acties of beroepen die door derden zijn ingediend, waarin wordt beweerd dat de gehele of een deel van de inhoud die door of namens de gebruiker op de website is gepubliceerd, onwettig is, in strijd is met toepasselijke wetten of voorschriften, de openbare orde ondermijnt, in strijd is met algemeen aanvaarde morele principes, niet voldoet aan deze wettelijke kennisgeving, schadelijk is voor een derde partij of inbreuk maakt op hun rechten.

In het geval dat Michelin wordt veroordeeld naar aanleiding van een rechtszaak die op dergelijke gronden is aangespannen, verbindt de gebruiker die genoemde controversiële inhoud heeft gepubliceerd zich ertoe Michelin te vergoeden voor alle schadevergoedingen die tegen Michelin zijn uitgesproken, inclusief alle juridische kosten en advocatenhonoraria.
 

7.3 Aanvullende beperking met betrekking tot inhoud en website van derden

De website kan eenvoudige of ingesloten links bevatten naar inhoud van derden, met toestemming van de laatste voor ingesloten links. U erkent dat Michelin niet verantwoordelijk is voor en niet verplicht is om dergelijke inhoud van derden te controleren, te controleren of te corrigeren; bovendien draagt Michelin geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot hun toegankelijkheid, relevantie, beschikbaarheid, inhoud, reclame, producten en/of diensten die beschikbaar zijn op of van deze websites. Bijgevolg kan Michelin in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit uw (niet) toegang tot of (niet) gebruik van de inhoud van derden en/of voor het niet naleven van deze websites van toepasselijke wetten en voorschriften. Michelin kan de website bijwerken, wijzigen of aanpassen als gevolg van een wijziging in, of niet-beschikbaarheid van dergelijke inhoud of website van derden. Michelin kan ook stoppen met het bieden van toegang tot inhoud of website van derden zonder enige aansprakelijkheid jegens u.

 

ARTIKEL 8: INTERACTIEVE DIENSTEN

 

Michelin kan diensten aanbieden die bedoeld zijn om gebruikers interactief te laten deelnemen aan de website, waaronder maar niet beperkt tot deelname aan forums, bijdragen aan online debatten, plaatsen van opmerkingen en/of artikelen, stemmen voor inhoud of het opzetten van een interface met een account op een sociaal netwerk.
 

8.1 Registratie

Het gebruik van interactieve diensten kan onderworpen zijn aan voorafgaande registratie door middel van het invullen van een formulier. Deze registratie leidt tot het aanmaken van een account met een persoonlijk wachtwoord. U kan gevraagd worden uw wachtwoord op te geven om in te loggen om van bepaalde diensten gebruik te maken. Uw wachtwoord moet daarom strikt vertrouwelijk blijven. U gaat ermee akkoord Michelin onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van verlies of diefstal van uw wachtwoord. Persoonsgegevens worden verwerkt zoals bepaald in de bepalingen van Artikel 6 "Bescherming van persoonsgegevens" hierboven. 8.2 Door de gebruiker gegenereerde inhoud U kunt de moderator vragen om inhoud die namens u is gepubliceerd op elk gewenst moment te wijzigen of te verwijderen door de publicatiedatum en het onderwerp aan te geven.

Het is ten strengste verboden om inhoud van welke aard dan ook op de website te publiceren die in strijd is met toepasselijke wetten of voorschriften, de openbare orde ondermijnt of algemeen aanvaarde morele principes, schadelijk is voor anderen of inbreuk maakt op hun rechten en in het bijzonder inhoud die lasterlijk, beledigend, obsceen, discriminerend, bedreigend is, in strijd is met de geest van de website, inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een andere persoon, onbevoegd gebruik maakt van de persoonsgegevens van een derde, de afbeelding van een ander gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van die persoon of de privacy van die persoon schendt.
 

8.2 Illegale inhoud en misbruik

U erkent op de hoogte te zijn gebracht dat er moderatie wordt gebruikt om te controleren of inhoud die door gebruikers van interactieve diensten is gepubliceerd en die mogelijk in strijd is met toepasselijke wetten en voorschriften of die door de juridische autoriteiten als zodanig is gemeld, te verwijderen, zonder enig recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

 

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

 

Elk geschil met betrekking tot de website of deze wettelijke kennisgeving zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van Roemenië. Het geschil wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Roemeense recht naar de merites, onafhankelijk van het conflict van wetten. Het gebruik van de website houdt de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker in voor de toepassing van dit artikel. In het geval dat een van de voorwaarden van deze wettelijke informatie als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd om welke reden dan ook, wordt deze beschouwd als geen deel uitmakend van deze wettelijke kennisgeving en heeft deze geen invloed op de geldigheid of toepassing van de andere voorwaarden.

You are using a web browser not supported
You are using a website browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intented. This may result in strange behaviors when browsing round. Use or updgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website
IE
firefox 66+
chrome 72+
edge 17+
safari 12+
opera 58+